Main menu

***

Турманыг емтыс эти порат,
Татем такысиг ракви тыхотал,
Суйты иснасыт вотастан рат,
Тамле турапыт нэглы ман хотал.

Ты тал туя кос молямтаслув,
Ёхтыглалыс тав, астыгпас ос,
Посынг хотал хот тыпылтаслув,
Тулыт халт атим нэматыр пос.

Номтанува тангхев ротмалтангкв,
Элы хоталыт матыр тах емты –
Эри манавн ань туп урхатангкв,
Моляхнуве тэлы вос ёхты.

Тэлы усь эрнэ сир олмыгтэв,
Этпос посыл хунь ман поставев.

Print Friendly, PDF & Email